• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0886202977
    • Защита на личните данни

     Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

     Обработващ лични данни е физическо или юридическо лице, държавен орган или орган на местно самоуправление, който обработва лични данни от името на администратора на лични данни.

     Предоставяне на лични данни са действия по цялостно или частично пренасяне на лични данни от един администратор към друг или към трето лице на територията на страната или извън нея.

     Трето лице е физическо или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление, различен от физическото лице, за което се отнасят данните, от администратора на лични данни, от обработващия лични данни и от лицата,  които под прякото ръководство на администратора или обработващия имат право да обработват лични данни.

     Съгласие на физическото лице е всяко свободно изразено, конкретно иинформирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани.

     Директен маркетинг е предлагане на стоки и услуги на физически лица по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

     Специфични признаци са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.

     След като използвате нашите услуги, Вие се съгласявате да обработваме Вашите Лични данни във връзка с изпълнение на задълженията ни да сключваме търговски сделки. Целта на обработката на лични данни е управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти и услуги. В тази връзка Вие получавате предложения и информация за продукти и услуги и за сключване на договор за покупко-продажба (онлайн или офлайн). Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели и не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

     Вие, като Потребител, сам изготвяте Вашия профил и история в онлайн магазина. Ние, като извършител на търговска услуга, запазваме информация във връзка с направени поръчки, обработка на заявки, запитвания и други. Съхраняваме Личните Ви данни за цели, ненадхвърлящи целите, за които се обработват.

     При некоректно зададени от Ваша страна данни, при проблем, свързан с наличности, срокове за доставка или други, от администрацията на магазина се осъществява връзка с Вас за своевременно справяне с проблема. В такъв случай отново изискваме Вашето изрично съгласие за използване на Личните Ви данни. Те трябва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват.

     В някои случаи обработваме данни, получени от трети лица: данни от социалните мрежи (Фейсбук и др.), сайтове за групово пазаруване или по препоръка на клиенти, обаждане по телефон и заявка по е-меил се налага също да обработваме Лични данни. Това не е възможно без изричното Ваше съгласие. Личните данни се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват.

     Обработването на лични данни е допустимо само в случаите, когато е налице поне едно от следните условия:  Обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни; Физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие; Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане; Обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните.

     За повече информация се запознайте с Условия за ползване.

   • Newsletter